ارسال و دریافت پیام در RabbitMQ

Elementor #991
فعال سازی پنل مدیریت RabbitMQ

Table of Contents

نصب پکیج و کد ارسال کننده پیام به RabbitMQ 
				
					 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="RabbitMQ.Client" Version="6.8.1" />
 </ItemGroup>
				
			
				
					using System.Text;
using RabbitMQ.Client;

namespace RabbitMQProducer
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var factory=new ConnectionFactory();
      factory.Uri = new Uri("amqp://user:password@localost:5672");
      var connection=factory.CreateConnection();
      var channel=connection.CreateModel();
      //حالا با استفاده از چنل می توانیم پیغام خودمون را ارسال کنیم
      //پیغام ها وارد اکسچنج میشن 
      //و اکسچنج تصمیم میگیره پیغام را به کدام صف ارسال کند
      //:ایجاد صف
      channel.QueueDeclare("myQueue1", false, false, false, null);

      //پیغام صف
      //رشته یا جیسون
      string message = $"this is test message from my sender at{DateTime.Now}";

      //تبدیل به بایت
      var body=Encoding.UTF8.GetBytes(message);

      //ارسال مسیج به صف
      channel.BasicPublish("", "myQueue1",null,body);

      //آزادسازی منابع
      channel.Close();
      connection.Close();
    }
  }
}
				
			
نصب پکیج و کد دریافت کننده پیام در RabbitMQ 
				
					 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="RabbitMQ.Client" Version="6.8.1" />
 </ItemGroup>
				
			
				
					using System.Text;
using RabbitMQ.Client;
using RabbitMQ.Client.Events;

namespace Receiver_Consumer
{
  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var factory = new ConnectionFactory();
      factory.Uri = new Uri("amqp://user:password@localost:5672");
      var connection = factory.CreateConnection();
      var channel = connection.CreateModel();

      //چنل را داریم
      //میتوانیم با استفاده از چنل به صف ها وصل شویم
      //و پیغام ها را دریافت کنیم
      channel.QueueDeclare("myQueue1", false, false, false, null);

      //هر زمان ارسال شد این رویداد فرخوانی میشود
      //و اطلاعات را از صف بر می دارد
      var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
      consumer.Received += (model, eventArg) =>
      {
        //دریافت بادی از ارسال کننده
        var body = eventArg.Body.ToArray();
        var message = Encoding.UTF8.GetString(body);
        Console.WriteLine("Receive Message: " + message);

      };

      //حالا باید این کانسیومر رو به یک صف بایند کنیم
      //یعنی این کانسیومر من به کدام صف باید گوش بدهد؟
      channel.BasicConsume("myQueue1", true, consumer);
      
    }
  }
}