هادی محققی

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Retry Mechanism for Mass Transit

Retry Mechanism for MassTransit اگر RabbitMQ پایین باشد و سیستمی داخل MassTransit در نظر گرفته شده هر سری میاد و چک میکنه که آیا RabbitMQ قابل […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Create Consumer to subscribe to BasketEvent(Publisher)

Create Consumer to subscribe to BasketEvent(Publisher) نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : appsettings.json "EventBusSettings": { "HostAddress": "amqp://guest:guest@localhost:5672" } هر آنچه که در appsettings.json وارد […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Publish & Testing RabbitMQ

Publish & Testing RabbitMQ نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : Startup.cs services.AddAutoMapper(typeof(Startup)); Create Folder (Mapper) -> BasketProfile.cs : using AutoMapper; using Basket.Api.Entities; using EventBus.Messages.Events; […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Configure MassTransit in the project

Configure MassTransit in the project نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : برای بحث اینجکشن : برای استفاده از ربیت : appsettings.json "EventBusSettings": { "HostAddress": […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

MassTransit – Create EventBus

MassTransit – Create EventBus برای اینکه بتوانیم از RabbitMQ (Docker) استفاده کنیم باید یک کلاس واسط داشته باشیم که تنظیمات RabbitMQ  داخلش قرار بگیره. BuildingBlocks (Folder) […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۳

MongoDB in CSharp Repository

MongoDB in CSharp Repository کلاس IProductRepository.cs : using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; using Catalog.Api.Entities; namespace Catalog.Api.Repositories { public interface IProductRepository { Task GetProducts(); Task GetProduct(string id); Task […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۳

MongoDB in CSharp DataLayer

MongoDB in CSharp DataLayer پکیج: MongoDB.Driver Entity:   public class Product { [BsonId] [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] public string Id { get; set; } [BsonElement("Name")] public string Name { […]