هادی محققی

۱۴۰۲/۱۰/۱۲

RabbitMQMassTransit

RabbitMQMassTransit Consumer Domain Layer -> Base Folder -> BaseEntity.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Discount.Domain.Base { public abstract class BaseEntity<TKey> […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۰

RabbitMQ

RabbitMQ نصب : برنامه ای که RabbitMQ با آن توسعه یافته هم باید نصب گردد (سایت earlang.org) مراجعه به سایت RabbitMQ و دانلود و نصب میکنیم. […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۹

BaseCommandResponse in CQRS

BaseCommandResponse in CQRS  BaseCommandResponse.cs  Location : Application Layer -> Responses Folder -> BaseCommandResponse.cs using System.Collections.Generic; namespace HR_Management.Application.Responses { public class BaseCommandResponse { public int Id { […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۹

Exception Handling in CQRS

Exception Handling in CQRS در پوشه در لایه Application به نام Exceptions ، سه تا کلاس درست میکنیم به نام های ValidationException.cs ، NotFoundException و BadRequestException […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۶

Validation With FluentValidation

Validation With FluentValidation در پوشه DTOs و در پوشه هر کدام از use case ها (برای Query ها احتیاج نداریم) یک پوشه Validation ایجاد می کنیم. […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۵

bare metal server vs dedicated server

تفاوت bare metal server و dedicated server “Bare metal server” و “dedicated server” همه دو به معنای اختصاص یک سرور فیزیکی به یک مشتری خاص هستند، […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۵

Docker

کامپوننت های اصلی Docker کانتینر(Container) : همون Blackbox و  چیزی هستش که Run میشه. ایمیج(Image) :  دستور ساخت Container مون هستش. داکر ایمیج رو Run می […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۴

CQRS pattern with MediatR

پیاده سازی الگوی MediatR در Asp.Net Core using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using HR_Management.Application.DTOs; using MediatR; namespace HR_Management.Application.Features.LeaveTypes.Requests { /// /// این کلاسی قراره که […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۲

Unit Test with Dependency

فرض کنید ما یک سرویس داریم به نام ICategoryService که برای اجرا شدنش احتیاج به پیاده سازی دارد(CategoryService). یا مثلاً یک کنترلر را در نظر بگیرید […]