احراز هویت (Authentication)

۱۴۰۳/۰۳/۱۹

Security in microservices

Building Services with ASP.NET Web API ایمن سازی برنامه های Monolith لایه بندی پروژه باید منظم و اصولی باشد و بتواند نیازهای ما را برطرف کند […]
۱۴۰۳/۰۳/۱۳

EF Core

Entity Framework Core DbContext Entities And Configurations Entity Properties Keys Default Values خروجی های متداول اکشن‌ها (Action Results) OkResult:این خروجی، یک پاسخ موفق با کد وضعیت […]
۱۴۰۳/۰۳/۰۷

Building Services with ASP.NET Web API

Building Services with ASP.NET Web API Layering & Architecture لایه بندی پروژه باید منظم و اصولی باشد و بتواند نیازهای ما را برطرف کند . تفکیک […]
۱۴۰۲/۱۱/۰۹

Domain Deriven Design – Tactical Patterns Notes

Professional Search with C# and Elasticsearch – Part 3 Table of Contents Domain-Driven Design (DDD) یک متدولوژی برای توسعه نرم‌افزار است که تاکید بر درک عمیق […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۷

Professional Search with C# and Elasticsearch – Part 3

Professional Search with C# and Elasticsearch – Part 3 Table of Contents SearchService.cs  اجرای جستجو   اجرای جستجو در Elasticsearch بر اساس پارامترهای مختلف using Elasticsearch.Net; using […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Retry Mechanism for Mass Transit

Retry Mechanism for MassTransit اگر RabbitMQ پایین باشد و سیستمی داخل MassTransit در نظر گرفته شده هر سری میاد و چک میکنه که آیا RabbitMQ قابل […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Create Consumer to subscribe to BasketEvent(Publisher)

Create Consumer to subscribe to BasketEvent(Publisher) نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : appsettings.json "EventBusSettings": { "HostAddress": "amqp://guest:guest@localhost:5672" } هر آنچه که در appsettings.json وارد […]