احراز هویت (Authentication)

۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Publish & Testing RabbitMQ

Publish & Testing RabbitMQ نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : Startup.cs services.AddAutoMapper(typeof(Startup)); Create Folder (Mapper) -> BasketProfile.cs : using AutoMapper; using Basket.Api.Entities; using EventBus.Messages.Events; […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

Configure MassTransit in the project

Configure MassTransit in the project نصب پکیج های زیر در پروژه Publisher : برای بحث اینجکشن : برای استفاده از ربیت : appsettings.json "EventBusSettings": { "HostAddress": […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۶

MassTransit – Create EventBus

MassTransit – Create EventBus برای اینکه بتوانیم از RabbitMQ (Docker) استفاده کنیم باید یک کلاس واسط داشته باشیم که تنظیمات RabbitMQ  داخلش قرار بگیره. BuildingBlocks (Folder) […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۳

MongoDB in CSharp Repository

MongoDB in CSharp Repository کلاس IProductRepository.cs : using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; using Catalog.Api.Entities; namespace Catalog.Api.Repositories { public interface IProductRepository { Task GetProducts(); Task GetProduct(string id); Task […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۳

MongoDB in CSharp DataLayer

MongoDB in CSharp DataLayer پکیج: MongoDB.Driver Entity:   public class Product { [BsonId] [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] public string Id { get; set; } [BsonElement("Name")] public string Name { […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۲

RabbitMQMassTransit

RabbitMQMassTransit Consumer Domain Layer -> Base Folder -> BaseEntity.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Discount.Domain.Base { public abstract class BaseEntity<TKey> […]
۱۴۰۲/۱۰/۱۰

RabbitMQ

RabbitMQ نصب : برنامه ای که RabbitMQ با آن توسعه یافته هم باید نصب گردد (سایت earlang.org) مراجعه به سایت RabbitMQ و دانلود و نصب میکنیم. […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۹

BaseCommandResponse in CQRS

BaseCommandResponse in CQRS  BaseCommandResponse.cs  Location : Application Layer -> Responses Folder -> BaseCommandResponse.cs using System.Collections.Generic; namespace HR_Management.Application.Responses { public class BaseCommandResponse { public int Id { […]
۱۴۰۲/۱۰/۰۹

Exception Handling in CQRS

Exception Handling in CQRS در پوشه در لایه Application به نام Exceptions ، سه تا کلاس درست میکنیم به نام های ValidationException.cs ، NotFoundException و BadRequestException […]