DDD

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

Domain Driven Design Summary

DDD  برای نرم افزارهایی با پیچیدگی های زیاد نه صرفاً بزرگ. DDD معماری نیست ، یک روش الگوی طراحی می باشد،برای مدیریت پیچیدگی ها و توسعه […]