آبجکت (Object)

Domain Deriven Design – Tactical Patterns Notes
Theory & InlineData Attributes

آبجکت (Object)

آبجکت یا شیء (Object) در برنامه‌نویسی به هر نوع موجودیتی اشاره دارد که دارای ویژگی‌ها(Property) و رفتارهای خاص(Method) خود است و می‌تواند داده هایی را در درون خود نگه دارد و عملیات را انجام دهد.

برای استفاده از کلاس ها ، باید یک نمونه (Instance) از آنها ساخته بشه و از آن نمونه استفاده شود . نمونه ای که از کلاس (Class) ساخته می شود را شی یا آبجکت می نامند.

بطور کلی، آبجکت‌ها(Object) در برنامه‌نویسی به کاربردهای مختلفی از جمله مدل‌سازی واقعیت‌ها، انجام عملیات مشخص، و بهبود سازماندهی کد مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور معمول، آبجکت‌ها دارای ویژگی‌ها و رفتارهایی هستند که توسط متدها (Methods) قابل دسترسی و استفاده هستند.

بیایید یک مثال ساده از یک کلاس در C# بنویسیم تا مفهوم آبجکت را بهتر درک کنید:

				
					using System;

// تعریف یک کلاس به نام Person
class Person
{
  // ویژگی‌های کلاس Person
  public string Name;
  public int Age;

  // متدی برای نمایش اطلاعات فرد
  public void ShowInfo()
  {
    Console.WriteLine("Name: " + Name);
    Console.WriteLine("Age: " + Age);
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // ایجاد یک آبجکت از کلاس Person
    Person person1 = new Person();

    // تنظیم ویژگی‌های آبجکت
    person1.Name = "John";
    person1.Age = 30;

    // فراخوانی متد ShowInfo بر روی آبجکت
    person1.ShowInfo();
  }
}

				
			

در این مثال، ما یک کلاس به نام Person تعریف کردیم که دو ویژگی (Name و Age) و یک متد (ShowInfo) دارد. سپس در بخش Main، یک آبجکت با نام person1 از این کلاس ایجاد کرده و مقادیر ویژگی‌های آن را مشخص کرده‌ایم و در نهایت متد ShowInfo را بر روی این آبجکت فراخوانی کرده‌ایم تا اطلاعات فرد را چاپ کند.